Vedtekter

 VEDTEKTER FOR VASSFARFJELLET LØYPELAG

Revidert i henhold til vedtak på årsmøtet 22.09.2018

Revidert i henhold til vedtak på årsmøtet 18.09.2021

 

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Vassfarfjellet Løypelag og ble stiftet 23. mai 2012.

§ 2. Formål

Foreningens formål er å lage skiløyper og sommerstier i Vassfarfjellet, herunder å anskaffe teknisk utstyr eller leie tjenester til slikt formål. Med Vassfarfjellet menes alle områdene vest av Vassfaret i Flå kommune hvor det er naturlig for laget å drive sti- og løypeservice.

Virksomheten baserer seg på frivillige bidrag fra hytteeiere, grunneiere, næringsliv og andre.

Foreningen har et ikke- økonomisk formål. Laget skal ikke drive næringsvirksomhet og det skal ikke

utbetales utbytte til eierne. Eventuelt overskudd avsettes til fremtidige investeringer/drift.

§ 3. Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4. Medlemmer

Medlemskap kan tegnes av hytteeiere, grunneiere, andre enkeltpersoner, bedrifter eller lag og foreninger. Medlemmer melder fra til løypelaget om adresseendring og eierskifte.

§ 5. Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen

§ 6. Kontingent

Kontingenten er det årlige bidraget på for tiden minimum kr 500,-. Det årlige bidraget bestemmes av styret.

§ 7. Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte skal ikke motta honorar for sine verv.

§ 8. Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av oktober måned, er foreningens høyeste myndighet.  Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9. Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av Vassfaret Løypelag.

 § 10. Stemmegivning på årsmøtet

 

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

 

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

 

§ 11. Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1.            Behandle Vassfarfjellet Løypelags årsmelding

2.            Behandle Vassfarfjellet Løypelags regnskap i revidert stand

3.            Behandle innkomne forslag

4.            Fastsette kontingent

5.            Vedta Vassfarfjellets budsjett

6.            Velge:

a) Leder

b) Styremedlemmer og varamedlemmer

c) Revisor og dennes stedfortreder

§ 12. Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller når minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles med 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13. Styret

Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Foreningen ledes av et styre på syv styremedlemmer og to varamedlemmer. Årsmøtet velger styreleder, seks styremedlemmer og to varamedlemmer. Styreleder, tre styremedlemmer og et varamedlem velges for to år og tre styremedlemmer og et varamedlem velges for et år ved første årsmøte. Deretter skal styreleder, alle styremedlemmer og varamedlemmer velges for to år.

Styret skal:

  1.  Iverksette årsmøtets bestemmelser.
  2.  Oppnevne etter behov komiteer/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.
  3.  Administrere og føre nødvendig kontroll med Vassfarfjellet Løypelags økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldene instrukser og bestemmelser.
  4.  Representere Vassfarfjellet Løypelag utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederen stemme dobbelt.

§ 14. Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15. Oppløsning

Oppløsning av Vassfarfjellet Løypelag kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av Vassfarfjellet Løypelag. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jfr. § 14.