Årsmøte 2023

Årsmøte referat. 2023

ÅRSMØTE 2022

ÅRSMØTE 2021

Årsmøte dokumenter for 2020

——————————————————————————————————-

Protokollen fra årsmøte 2019.

Årsmøte dokumenter for 2019:

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2018

Protokoll årsmøte 2018 sign

 

ÅRSMØTE DUKOMENTER FOR 2018.

Dagsorden for årsmøte 2018

Årsberetning 2017-2018

Balanse2017-2018

Resultat 2017-2018

Revisjonsbretning 2018

 

 

ÅRSMØTE 2018

Vassfarfjellet Løypelags årsmøte er den,
22. september 2018 kl. 1600
Sted: Gulsvik, Hallingporten.

Alle som har kjøpt andel/er, er medlemmer og har stemmerett.

Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2. uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste er tilgjengelig senest 1. uke før årsmøtet på Vassfarfjellet

 

ÅRSMØTE 2017
Her er protokoll fra årsmøtet i 2017: Protokoll-fra-årsmøte-i-Vassfarfjellet-Løypelag-2017

Årsmøte dokumentene for 2017

Klikk på de forskjellige linkene og så kan du åpne dokumentene.

Årsberetning 2016-2017   Dagsorden for årsmøte 2017 (3)  Forslag a) til årsmøtet 2017   Forslag b) til årsmøtet 2017   Revisjonsberetning 2016 – 2017 skannet   Balanse 1617   Resultat 1617    Rev budsjett 17til18

ÅRSMØTE 2017

Vassfarfjellet Løypelags årsmøte er den 16. september 2017 kl. 1600

Sted: Gulsvik, Hallingporten

Forslag til saker som skal behandles på årsmøte, må være styret i hende senes 2. september 2017

Forslag sendes til: [email protected]

Alle som har kjøpt andel/er, er medlemmer og har dermed stemmerett.

Vedtektene:

Årsmøtet, som holdes hvert år innen utgangen av oktober måned, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene. Forslag som skal behandles på årsmøtet, skal være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Mvh.
Vassfarfjellet Løypelag

e-post.
[email protected]

 

 

Referat fra årsmøtet i Vassfarfjellet Løypelag 2016

Årsmelding 2015-2016

Resultatregnskap 2015 – 2016

Balanse 2015 – 2016

Budsjett 2016-17 Vassfarfjellet Løypelag

Forslag til årsmøtet i 2016

Valgkomiteens innstilling Vassfarfjellet Løypelag 2016

 

+++++

Referat fra årsmøte avholdt 19. september 2015 på Thon Hotel Bjørneparken, Flå.

 

DAGSORDEN:

1. Godkjenning av innkallingen
2. Valg av ordstyrer
3. Valg av referent
4. Godkjenning av dagsorden
5. Valg av tellekorps og to medlemmer til å undertegne protokollen
6. Årsmelding
7. Regnskap
8. Ansvarsfrihet for styret
9. Budsjett samt fastsettelse av kontingent/driftstilskudd
10.Saker:
Ingen saker sendt inn til styret.
11. Valg
12. Avslutning

5 andelseiere deltok på årsmøtet.
1. Innkallingen ble godkjent.

2. Olaf Elling Strømsodd ble valgt til ordstyrer.

3. Tor Inge Skoglund ble valgt til referent.

4. Dagsorden ble godkjent.

5. Referent ble valgt som tellekorps. Lars Arnstein Amundsen og Ole Peder Nordheim ble valgt til å undertegne protokollen.

6. Årsmeldingen ble opplest og godkjent med noen kommentarer:
Av totalt ca. 400 hytter er det ca. 25% som er andelseiere.
Ca. 35% av alle hytte-eiere betaler driftsstøtte.
Vi må kjøre hele løypestrekningen uavhengig av innbetaling av driftsstøtte.
Vi trenger flere scooterkjørere som kan stille opp på dugnad for å kunne få en vaktordning for scooterkjøring.
Løypelaget må prøve å skaffe midler til å kjøpe en scooter til som kan stasjoneres i Skarsdalen.
Styret har utført en stor jobb med planlegging og søknader for skiltprosjektet. Vi har blitt tildelt midler på 50% fra Gjensidigestiftelsen, 25% fra Buskerud Fylke og 25% fra Flå kommune. Skilter er under anskaffelse og vil bli satt opp til vinteren.
Løypelaget har mottat støtte til drift på kr. 5 000 fra Sparebank 1 Hallingdal, kr. 15 000 fra Flå Kommune, kr. 40 000 fra Skarsdalen Vel og kr. 25 000 fra Sørvestre Vassfaret Vel.
7. Regnskapet ble gjennomgått og godkjent under forutsetning av at revidert regnskap sendes ut hvor det er tatt hensyn til revisors bemerkninger og at regnskapet settes opp med standardisert driftsregnskap og balanse.
På forrige årsmøte fikk styret i oppdrag å avklare gammel gjeld på kr. 96 073 som hovedsakelig besto av kjøregodtgjørelse. Denne posten er nå frafalt bortsett fra noen mindre utgifter som vises i revidert regnskap.

8. Styret ble tilkjent ansvarsfrihet.

9. Styret vil sette opp nye budsjetter som differensierer mellom drift og investeringer.
Driftsstøtte for sesongen 2015/2016 beholdes på kr. 600.

10. Ingen saker var sendt inn til styret.

11. De som var på valg ble gjenvalgt og løypelagets tillitsvalgte er:

Styre:
Olaf Elling Strømsodd, styreleder, gjenvalgt for 2 år.
Bjørn Ole Hilde, styremedlem, på valg i 2016
Kartsen Ekern, styremedlem, gjenvalgt for 2 år.
Viggo Henriksen, styremedlem, på valg i 2016.
Ole Peder Nordheim, styremedlem, på valg i 2016.
Lars Arnstein Amundsen, varamedlem, på valg i 2016.
Tor Inge Skoglund, varamedlem, gjenvalgt for 2 år.

Revisor:
Jan Hannestad, på valg i 2016.

Valgkomite:
Kjetil Gamre, gjenvalgt for 2 år.
Mangler 1 person fra SVV Vel, må velges på årsmøtet i 2016.

12. Årsmøtet ble deretter hevet.

DAGSORDEN

 

Vassfarfjellet Løypelag.  Årsmøte 19. september 2015 kl 1600 Thon Hotel Bjørneparken, Flå

DAGSORDEN

 1.  Godkjenning av innkallingen
 2.  Valg av ordstyrer
 3.  Valg av referent
 4.  Godkjenning av dagsorden
 5.  Valg av tellekorps og to medlemmer til å undertegne     protokollen
 6.  Årsmelding
 7.  Regnskap
 8.  Ansvarsfrihet for styret
 9.  Budsjett samt fastsettelse av kontingent/driftstilskudd
 10. Saker:

Ingen saker sendt inn til styret.

 1. Valg
 2. Avslutning

Etter årsmøtet tar vi et medlemsmøte for å diskutere generelle saker som ikke er på dagsorden.

Vassfarfjellet Løypelags årsmøte er den 19. september 2015 kl. 1600

 Sted: Flå,  Thon hotel Bjørneparken

 Forslag til saker  som skal behandles på årsmøte, må være styret i hende senes to uker før årsmøte.

 Forslag sendes til: [email protected]

 Alle som har kjøpt andel/er, er medlemmer og har dermed stemmerett.

 Til info:

Det planlegges dugnad, rydding og div i løypetrassen også den 19 september. Mer info kommer senere.

 

Mvh

Vassfarfjellet Løypelag

[email protected]

 

 

 

 

Protokoll fra årsmøte 2014 i Vassfarfjellet Løypelag

Klikk på lenken og les protokollen fra årsmøte.
ÅRSMELDING FOR 2013/2014

Andelseiere

Pr. 1. september 2014 har vi 106 andeler fordelt på 91 andelseiere.

 

Regnskap

For å få en bedre oversikt har styret vedtatt at regnskapsåret går fra 1/7 til 30/6. Da vil hele vintersesongen være samlet i et regnskapsår. Av denne grunn vedlegger vi et regnskap fra oppstart i 2012 med hele 2013 og et regnskap som dekker perioden 1/7-2013 til 30/6-2014.

 

Regnskapet for 2012/2013 viser et overskudd på kr. 203 733. Vi viser til eget vedlegg over løypekjøring, dugnad etc. som vil bli stående ubetalt hvis ikke økonomien bedres betraktelig.

Regnskapet for 1/7-2013 til 30/6-2014 viser et underskudd på kr. 200 805.

Driftstilskudd for siste vintersesong ble på kun kr. 43 457. Det ser ut til at flere ikke betalte fordi de hadde kjøpt andeler og derved glemte å betale driftsstøtte i tillegg.

Løypelaget må nå se på innkommende driftsstøtte og planlegge kjøring i henhold til dette. Giro for løypebidrag vil bli sendt ut i november. 15 desember vil løypelaget ta stilling til løypekjøring for vinteren i henhold til innbetalt driftsstøtte.

Driftsmidler

Løypelaget eier en ny Lynx snøscooter med sporsetter og en brukt løypemaskin ble innkjøpt i desember 2013. Snøscooteren har hatt et motorhavari, men det dekkes av garantien.

 

Løypekjøring sist vinter

Snøforholdene var fine sist vinter. Løypemaskinen ble flittig brukt mellom Skarsdalen og Veneli og rundt Veslefjell. Scooteren ble brukt fra Veneli og vestover (samt over Veslefjell).

Løypa til Dagali ble ikke kjørt regelmessig på grunn av vanskelige værforhold og ikke minst tåke.  Det tar veldig lang tid å kjøre denne traseen og kostnadene her står ikke i forhold til innbetalte driftsstøtte og andelskjøp. En løsning kan bli at det ikke kjøres til andre tider enn vinterferier og påske.

 

 

Dugnad

Løypetraseene er utbedret flere steder på dugnad. Det er bestilt flere stolper for bedre merking av løyper og disse vil bli satt ned på dugnad. Det er utført utjevning i noen traseer og laget en bro.

økonomisk støtte

Nye søknader er sendt til Flå Spareforening, Sparebankstiftelsen og Gjensidigefondet. Søknad om støtte/samarbeid ble sendt til Thon tidligere i år, men det ble dessverre avslått.

 

Styre

Styret siden siste årsmøte har vært:

Olaf Elling Strømsodd, styreleder (valgt for 2 år)

Jon Erik Wee, styremedlem, senere trukket seg fra styret (valgt for 2 år)

Bjørn Ole Hilde, styremedlem (valgt for 1 år) – på valg

Karsten Ekeren, styremedlem (valgt for 2 år)

Viggo Henriksen, styremedlem/kasserer (valgt for 2 år)

Ole Peder Nordheim, varamedlem (valgt for 1 år) – på valg

Tor Inge Skoglund, varamedlem/sekretær (valgt for 2 år)

 

Styret har hatt to styremøter i perioden. Ellers har det vært jevnlig kontakt på telefon og epost.

 

Valg

På forrige årsmøte ble det ikke valgt revisor og valgkomite.

Styret foreslår derfor følgende valg:

Bjørn Ole Hilde og Ole Peder Nordheim velges til styremedlemmer for 2 år hver.

Varamedlem, revisor og valgkomite velges på årsmøtet.

(Styret arbeider med å få kandidater til disse verv).

 

 

Vassfarfjellet Løypelag 2013 undertegnet ÅRSMELDING FOR 2011/2013 Vassfarfjellet Løypelag  Det første møtet mellom grunneierne i Vassfarfjellet og representanter for Skarsdalen Vel og Sørvestre Vassfaret Vel fant sted 12. november 2011. Vassfarfjellet Løypelag ble vedtatt etablert i møte 23. mai 2012 med følgende interimstyre:  Olaf Elling Strømsodd, styreleder Jon Erik Wee Bjørn Ole Hilde Karsten Ekeren Viggo Henriksen, (senere oppnevnt som kasserer) Tor Inge Skoglund, (senere oppnevnt som sekretær) Bjørn Morken  Dette interimstyre har hatt 10 styremøter i perioden november 2011 til september 2013.  Det ble trykket en brosjyre i 2012 som ga informasjon om intensjonene til et løypelag som skulle dekke området fra Domfet i nord til Skarsdalen i sør. Hytteeiere ble bedt om å sende inn en svarslipp som viste om det var interesse for et løypelag som kunne tilby et bedre løypenett med løypemaskin og scooter.  Responsen fra denne spørreundersøkelsen var så klar at det ble besluttet å gå videre med planene om et andelslag.  Vassfarfjellet Løypelag ble registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysundregistrene 3. oktober 2012 med organisasjonsnr. 998 710 197. Vedtekter følger som vedlegg til innkallingen.   Pr. 30. september 2013 hadde løypelaget 57 andelseiere.  Løypelaget har ikke noe revidert regnskap for første driftsår, men i innkallingen vedlegges det et foreløpig regnskap som viser inntekter og utgifter pr. 30. september 2013.  Inntekter for 2013 har hittil beløpt seg til nær kr 600 000 i form av andeler, driftsinntekter, tilskudd fra velforeningene, Sparebankstiftelsen, Sparebank 1 og Flå Kommune. Etter testing av forskjellige typer snøscootere med utstyr, ble det ble i vinter investert i en ny Lynx snøscooter med sporsetter. Det planlegges innkjøp av en løypemaskin som kan være klar for kommende vinter. Styret har sendt flere søknader om økonomisk støtte, bl.a. fra Gjensidigefondet. Løypelaget er også avhengig av at flere hytte-eiere tegner seg som andelseiere. Styret forventer et driftsoverskudd for neste år basert på de prognoser som nå foreligger. De tre grunneierne samt styreleder kjørte totalt ca. 240 timer med scooter sist vinter for å preparere løyper. Beregnet kostnad for dette er ca. kr 115 000. Dette beløpet er ikke utbetalt ennå og må derfor med i balansen som ubetalt kostnad. Timepris for kjøring med egen scooter er satt til kr. 400 pr. time og kr 250 pr. time for kjøring med løypelagets scooter.  Løypetraseene er utbedret flere steder på dugnad. Det er bestilt stolper for bedre merking av løyper. Det vurderes å anskaffe oppslagstavler for kart og skilt for merking av løypedeler. Det arbeides med å lage en egen hjemmeside for løypelaget.  Det har ikke innkommet forslag til saker til behandling på årsmøtet.   Ifølge vedtektene skal årsmøtet velge:  Styreleder for to år Fire styremedlemmer hvorav to for 2 år og to for 1 år To varamedlemmer hvorav en for 2 år og en for 1 år Revisor og dennes stedfortreder Vassfarfjellet Løypelag Logo Vassfarfjellet Løypelag.2 (2)